Informazio ekonomikoa eta diru laguntzak

Informazio ekonomikoa

MATRIKULAZIO TASAK

2019-2020 ikasturteko kredituaren kostua, batez beste, 85€-koa da (matrikula berria eta gainditu gabekoena).

Matrikula bi kontzeptuk osatzen dute:
• Ekarpena: Graduko ikasleek, unibertsitate honetan borondatez sartzen direlarik, ekarpen huts, soil eta ezeztaezina egiten diete gure helburuei eta egiten ari diren ikasketen matrikula-eskubideak ordaintzen dituzte. Ekarpenari dagokion zenbatekoa ordainketa bakar baten bidez igorriko da kobratzera, matrikula egindakoan eta ikasturteko kostuaren %20ari dagokio.
• Matrikularen zenbatekoa: Ikasketen matrikulari dagokion zenbatekoa 8 hiletan ordainduko da, urritik maiatzera.

ESKOLA-ASEGURUA

Eskola-asegurua derrigorrezkoa da ikasketa ofizialak egiten dituzten ikasle guztientzat (espainiarrentzat eta legez Espainian bizi diren atzerritarrentzat), honako hauentzat izan ezik:

– Aurtengo urriaren 1erako 28 urte beteak izango dituztenentzat.
– Beste ikastegi batean ordaintzen dutenentzat (hala bada, horren egiaztagiria erakutsibehar dute)
– Gizarte Segurantzan langile titular gisa kotizatzen duten ikasleentzat.

Eskola-aseguruaren urteko kuota –1,12 €– ezinbestean ordaindu beharreko tasa da, eta ikasturteko matrikula formalizatutakoan, ikasturte bakoitzaren hasieran helbideratzen den ordainketan dago sartuta.

MATRIKULARI UKO EGITEAREN ONDORIO EKONOMIKOAK

UKO EGITEA
Uko egiteak ondorio hau dakar, matrikula deuseztatu ondoren: ordaindutako zenbatekoa itzultzea.

MATRIKULA DEUSEZTATZEA

Matrikula deuseztatzeko eskaera dagokien matrikula-epearen barruan edo hurrengo 14 egunetan aurkezten dutenek ez dute matrikula-eskubiderik ordainduko eta egindako ekarpena itzuliko zaie. Utziespen Eskubide hori gauzatzeak, 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak, 2007ko azaroaren 16koak, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste Lege osagarri batzuen testu bategina onesten duenak xedatutakoaren arabera (68.artikulua eta hurrengoak) ez dakar tokia gordetzeko ordaindu den zenbatekoa berreskuratzeko eskubiderik, tokia matrikula egin aurretik gorde baita.

BAM plaza gordetzeko ordaindutako diru kopurua itzuliko die legeak ikasketetan sartzeko edo onartua izateko ezarritako betekizunak ez betetzeagatik plaza hori hartu ezin duten ikasleei. Horretarako, ikasleek eskaera egin beharko dute eta egoera hori frogatzen duten agiriak erantsi. Inola ere ez da arrazoi nahikoa izango hautagaia beste ikasketa batzuetan onartua izan dela frogatzea.

Epe hori amaitutakoan, ikasleak ekarpen osoa ordaindu beharko du.

• Lehenengo seihilekoko ikasgaiak:
Aurreko epea amaitutakoan, matrikula ezeztatzeko eskaera urriaren 5a baino lehenago aurkezten bada, ez da ordaindu beharko ezeztatutako ikasgaiei dagokien matrikularik. Eskaera urriaren 5a eta azaroaren 7a bitartean aurkeztuko balitz (biak barne), dagokien matrikularen % 50 ordaindu beharko dute. Data horren ostean egindako eskaeren kasuan ez da dirurik itzuliko.

• Bigarren seihilekoko ikasgaiak:
Matrikula ezeztatzeko eskaera martxoaren 6a baino lehen aurkezten bada, ez da ordaindu beharko ezeztatutako ikasgaiei dagokien matrikularik. Eskaera martxoaren 6a eta apirilaren 6a bitartean aurkeztuko balitz (biak barne), dagokien matrikularen % 50 ordaindu beharko dute. Data horren ostean egindako eskaeren kasuan ez da dirurik itzuliko.

Matrikula ezeztatzeko eskaria aurkezten duen ikasleak ez du ordaindu beharko ordaintzeko gelditzen zaion matrikularen zenbatekoa, eskaria aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera. Matrikula ezeztatzeak edo baja emateak ondorioa izan dezan, ikasleak idatziz jakinarazi beharko dio Zentroari.

BAMek eskainitako dirulaguntza-bekak

Ezaugarriak

BAMeko Bekak diruzkoak dira; hau da, irakasgai berrien matrikularen zenbatekoan egiten da deskontua, % 10 eta % 60 bitartekoa, hain zuzen ere; eta matrikularen hileroko ordainketei aplikatzen zaie soil-soilik (ekarpena eta aitorpeneko tasak izan ezik, halakorik egonez gero).
Deskontu horiek matrikula berriko kredituen gainean aplikatuko dira: ez dira diruz lagunduko atzeratutako kredituak.

Laguntza hauek bateragarriak dira beka ofizialekin. Beken zenbateko osoa bien batura izango da, hala badagokio. Dena den, denak batera ezin izango dira matrikulatutako ikasten kostu erreala baino handiagoak izan.

Bekak ikasturte akademiko baterako ematen dira eta berriro eskatu behar dira berritu nahi badira.

Baldintza orokorra

• Graduko ikastetetan matrikula eginga egotea.
• Aurretik unibertsitateko titulaziorik ez izatea.
• Deialdi ofizialetako beka eskatzea (Eusko Jaurlaritzakoa edo Ministeriokoa).

Baldintza Akademikoak

Graduko 1. Mailako ikasleak:
• Gutxienez 60 kreditutan matrikulatzea.

Graduko 2., 3. eta 4. mailako ikasleak:
• Aurreko ikasturtean matrikulatutako kredituen %30 baino gehiago ez izatea gainditu barik (gainditu gabeko kredituen kostua ez da izango kontuan deskontuan).
• Gutxienez, 60 kreditu matrikulatzea edo arau akademikoak aplikatuta gehienez matrikulatu daitekeen kopurua edo ikasketak amaitzeko falta zaizkion kreditu guztiak matrikulatzea. Barruan sartzen dira aitortuta geratuko diren irakasgaiak.

Baldintza Ekonomikoak

Familiako errentak ezin izango du gainditu Eusko Jaurlaritzak Beken Deialdi Orokorrean (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) ezarritako errenta eta ondasunen muga.

Familia-/bizikidetza-unitatearen errenta kalkulatzeko, oinarri gisa hartuko dira BAMeko beka-sailak urtero ezarritako irizpideak; irizpide horiek ez dute zertan etorri bat Eusko Jaurlaritzaren deialdi orokorrak jasotzen dituenekin.

Beka Batzordeak ukatu egin ahal izango ditu beka eskaerak, bizikidetza unitateak eta/edo familiak bere gain hartzen dituen gastuen mailatik behera dauden diru-sarrerak justifikatzen baditu.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Beka aurkeztu beharreko dokumentuak urtero zehaztuko dira eskabide inprimakietan.

Beka eskabidea aurkezten denean, BAMeko Beka Zerbitzuari baimena ematen zaio beste erakunde batzuetan familia unitateko kide konputagarrien datuak benetakoak direla egiaztatzeko.

Eskabide inprimakiak, epeak eta aurkezteko lekuak

Eskabide-orriak eskuragarri egongo dira bai Eskolako Idazkaritzan bai webgunean (www.bam.edu.es).

Ohiko Deialdia:
Bete ondoren, sortzen den inprimakia aurrez aurre aurkeztuko da Eskolako Idazkaritzan ekainaren 3a eta irailaren 13a bitarteko egun baliodunetan, jendea hartzeko ordutegiaren barruan.
Ezohiko Deialdia:
Aipatutako epetik kanpo aurkeztu ahal izango dira eskabideak ondoko kasu hauetan:
• BAMen matrikula epea luzatzea, beka eskabideak entregatzeko epeak igarota.
• Familia unitateko sostengatzaile nagusiaren heriotza.
• Ikasleen familiaren egoera ekonomikoan arazo larriak sortzen badira arrazoi justifikatuengatik.

Ebazpena eta ematea

Beka Zerbitzuak banan-banan jakinaraziko die ikasleei ebazpenaren berri, gutunaren bidez

Lehenengo ebazpena, behin-behinekoa, urriko hilekoa kobratu aurretik egingo da. Esleitutako deskontua hileroko ordainketei aplikatuko zaie, urritik maiatzera.

Ebazpena behin betikoa izango da, alegazioak egiteko epea amaitu eta erakunde ofizialen beketako deialdi orokorren ebazpenetako beharrezko egiaztapenak egindakoan.

Alegazioak

Beka eskaeraren lehenengo ebazpena jakinarazi eta 15 eguneko epean, ikasleak eskaera berraztertzeko eskabidea aurkez dezake, eskaria justifikatzen duten beste datu batzuk emanez, behar diren egiaztagiriz hornituta.
Jaso diren alegazioen ondorengo ebazpenak ez ditu batzordeak berriro aztertuko.

Dokumentuak deskargatzea

Jarduera Akademikoa Sustatzeko Laguntzak

Izaera

Euren ikasketekin batera, gure Eskolako Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan sortzen diren eguneroko zereginetan lagundu dezaketen ikasleei zuzenduta. Laguntza hauek bi motakoak izan daitezke:

  • Modalitate orokorra: 15 ordu astean ekainaren 30era arte. Zenbatekoa: 3.000 euro
  • Modalitate berezia: egoera berezietan, izaera bereziko laguntzak eman ahal izango dira. Horrelakoetan, zenbatekoa eta iraupena egoera bakoitzak eskatzen duenaren araberakoak izango dira.

Baldintza orokorrak

Jarduera Akademikoa Sustatzeko Laguntza eska dezakete graduko 2. mailan edo ondorengoetan matrikulatzen diren ikasleek. Laguntza hau eskuratzeak ez du inolako lotura juridiko-laboralik sortzen onuradunaren eta BAMen artean.

Berariaz osatutako ebaluazio batzordeak eskabide guztiak aztertu eta egiaztatuko ditu, eta eskumena izango du hau egiteko:

  • Eskaera bakoitzaren ebaluaketa egiteko egokitzat jotzen dituen agiri osagarri guztiak eskatzeko.
  • Batzordeak elkarrizketa pertsonal bat edo berariazko proba bat egitera deitu ahal izango die ikasleei, hori beharrezkotzat jotzen badu.

Deialdi honetako laguntza baten onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

  • Laguntza honi lotutako zereginak eta ordutegia betetzea.
  • Adminsitratzaileari eta zerbitzu-buruari jakinaraztea laguntza honen ebazpena erabakitzerakoan kontuan hartu diren baldintzetan gerta litekeen edozein aldaketa.

Betebehar horiek ez betetzeak jasotako laguntza osoaren edo zati baten ezeztapena ekarriko du.

Eskariak aurkezteko epea eta lekua

Laguntza hauek eskatzeko formularioak BAMen Idazkaritzan daude eskatzaileen eskura.

Eskaria aurkezteko epea honi dagokion deialdian jakinaraziko da.

Ebazpena eta laguntaren esleipena

Eskaerak aurkezteko epea bukatu eta hamabost egunetara esleituko dira.

Azken xedapena

Deialdi honetan aurreikusten ez den guztiari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ikasturte honetarako egindako Beken Deialdi Orokorraren Aginduan xedatutakoa aplikatuko da erreferentzia gis.

 Dokumentuak deskargatzea

BALDINTZAK ETA ESKABIDEAK:

2018-2019 ikasturtea

– Bibliotekako laguntzailea (informazio gehiago bibliotekan)

Baldintzak
– BAMeko ikasleentzako bakarrik.
– Beste bekekin bateragarria.
– Ikasketa ordutegiekin bateragarria.
– Modalitate arrunta: 15 ordu astero, ikasturte osoan zehar, 3.000 euroko dotazioa.
– Modalitate berezia: baldintzen araberako ordutegia, egutegia eta dotazioa.
Inprimakiak urriaren 10a baino lehenago beteta entregatu liburutegian.

Nazioarteko mugikortasunerako diru-laguntzak

Bilatu hemen nazioarteko mugikortasun programa batean parte hartu nahi izanez gero, nolako diru-laguntzak izan ditzakezun.

Hobariak irakaskuntzaren prezio publikoetan

ZER DIREN
Eusko Jaurlaritzaren eta Deustuko Unibertsitatearen arteko hitzarmenaren ondorioz, BAMeko ikasleek ere, har ditzakete Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak urtero ezartzen dituen hobariak.
Eusko Jaurlaritzak, bere aurrekontuetatik, talde jakin batzuentzat zenbateko bat jartzeko konpromisoa du. Eskubide hori duten ikasleek eskatutako guztizko zenbatekoa aurrekontuetan zehaztutakoa baino handiagoa bada, laguntzaren zenbatekoa proportzioan gutxituko da, laguntza hori jasotzeko eskubidea duten ikasleen kopuruaren arabera.

BALDINTZAK
• Maila orokorreko edo bereziko familia ugarikoa izatea.
• Terrorismoaren biktima edo terrorismoaren biktimen senitartekoa izatea.
• Ikasleak %33 edo gehiagoko ezgaitasuna edo minusbaliotasuna edukitzea edo senitartekoren batek %65ekoa edo gehiagokoa.
• Genero indarkeriaren biktima edo biktimen senitartekoa izatea.

ESKAERA
Hobarien eskaria egiteko, honi erantsitako inprimakia bete behar da, egoeraren arabera eskatzen den dokumentazioarekin batera (eskabide orriaren atzealdean dago zehaztuta). Hau eginda, idazkaritzan aurkeztu beharko da eskabide orrian seinalatutako epea barruan.
Hobariaren eskaera urtero egin beharko da.

ZENBATEKOA
Egoera bakoitzari dagokion hobaria ikasketa bakoitzerako ezarritako prezio publikoaren gainean kalkulatuko da, ez ikasketa horrek gure unibertsitatean duen matrikula-prezioaren gainean.

EBAZPENA
BAM Unibertsitate Eskolako matrikula prozesuak bukatutakoan, Eusko Jaurlaritzari aurkeztuko zaio onuradunen eta zenbatekoen aitorpena. Eusko Jaurlaritzari eskakizun guztiak betetzen dituzten eskatzaileen zerrenda aurkeztu ondoren, honek zenbatekoak itzuliko ditu. Dagokion diru-sarrera mezu elektroniko bidez jakinaraziko da.
Likidazio hori ikasleak baimendutako kontuan egingo da transferentzia bidez eta ez da inoiz ere izango Eusko Jaurlaritzak Deustuko Unibertsitatearekin sinatutako hitzarmenean bere gain hartutako konpromisoa baino handiagoa.

Eusko Jaurlaritza - Beken Deialdi Orokorra

BAMeko ikasleak, Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza dutenak eta graduko unibertsitate-titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak egiten ari direnak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren beka-deialdira aurkeztu daitezke.

Beka horiek laguntza mota hauek eskaintzen dituzte:

a) ONARRIZKO ZENBATEKOA. Horren barruan honako hauek::
• Matrikularen prezio publikoa
• Familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa
• Egoitzari lotutako oinarrizko zenbatekoa
• Aprobetxamendu akademikoari lotutako oinarrizko zenbatekoa

b) ZENBATEKO OSAGARRI ALDAKORRA; horren barruan honako hauek:
• Ikaskuntzari laguntzeko prozesuari lotutako zenbateko osagarri aldakorra
• Hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra

ESKABIDEEN AURKEZPENA

1) Eskabideak aurkezteko epea 2019ko azaroaren 30era arte izango da.
2) Eskatzaileak www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net web helbideak agertzen den eskabide orria bete eta inprimatu beharko du.
3) Eskabidea BAMeko beka arloan aurkeztu beharko da, behar bezala beteta, eguna ipinita eta sinatuta, dagokion dokumentazio guztiarekin batera.