BAM frente al Coronavirus (Covid-19)

Información y recomendaciones generales

La Escuela de Magisterio BAM está haciendo frente a la situación creada por el Covid-19, y todas las decisiones adoptadas para mantener su actividad serán publicadas aquí:

2020/09/14.- COVID-19ren sintomen aurrean jarduteko protokoloa // Protocolo de actuación ante síntomas del COVID-19

Jarduteko protokolo bat ezartzen da, ikasleren batek edo BAMeko langileren batek Covid-19rekin bateragarriak diren sintomak lituzkeenerako. Eskolako Covid-19ko arduradunak Prebentzio Arloko Jorge Txana eta atezainak izango dira.

Jarduteko modua honako hau izango da:

 • Sintomak agertzean, sintomak dituen pertsonak edo ikaskideren batek (sintomadun pertsona ikaslea bada) bere egoeraren berri eman beharko du Eskolan, 94 424 22 42 telefonora deituz. Ikastetxea arduratuko da informazio hori Covid-19ren kudeaketaren arduradunei helarazteaz (atezainak edo prebentzio-arduraduna). Langilea izanez gero, jarraibide berak jarraituko dira, laguntzearena izan ezik.
 • Abisua emandakoan, joan isolamendu-eremura (226. gela), muturrekoa jantzita une oro eta ahal dela, eskolako lankideren batekin eta/edo Covid-19ren arduradunen batekin.
 • Sintomaduna eta arduraduna isolamendu-eremuan daudenean, gelako leihoak irekiko dituzte. Sintomaduna ikaslea bada, dagokion osasun-zentroarekin jarriko gara harremanetan; langilea bada, gure osasun-zaintzako mediku den Julio Ayala-rekin (telefonoa: 944 252 525; posta elektronikoa: julio.ayala@imqprevencion.es).
 • Sintomak dituen pertsonak senideren bati deitu beharko dio, zer egoeratan dagoen azaltzeko, eta bila etor dakizkion eskatzeko, garraio publikoa erabili badu zentrora etortzeko.
 • Une horretatik aurrera, Osasun Zentroak kudeatuko ditu egin beharreko guztiak, ikasleen kasuan edo lan-arriskuen prebentziorako zerbitzuak, gure kasuan (Julio Ayalaren bitartez).
 • Covid-19k eskolan duen arduradunak desinfektatuko ditu sintomadun pertsonak gelan erabilitako mahaia eta aulkia. Horrez gain, isolamendu-gela libre geratzen denean, hustu, desinfektatu eta egurastu egingo du.
 • Azkenik, egiten zaizkion proben emaitzen arabera, beharrezko neurriak hartuko dira.

COVID-19REN SINTOMEN AURREAN JARDUTEKO PROTOKOLOA (Deskargatu PDFa)


Se establece un protocolo de actuación para el caso de que alguna persona del alumnado o personal de BAM presente síntomas compatibles con la Covid-19. Los responsables de la Covid-19 en la Escuela serán Jorge Txana de la Sección de Prevención, además de los conserjes.

La forma de actuar será la siguiente:

 • En el momento de mostrar síntomas, la persona sintomática o algún/a compañero/a (en caso de ser un/a alumno/a), deberá hacer conocedor de su situación a la Escuela llamando al teléfono 94 424 22 42. El centro se encargará de transmitir esa información a las personas responsables de la gestión de la Covid-19 (conserjes o responsable de prevención). En el supuesto de ser un/a trabajador/a, se seguirán las mismas pautas salvo la del acompañamiento.
 • Una vez dado el aviso, deberá dirigirse a la Zona de Aislamiento (aula 226), portando en todo momento la mascarilla. Lo hará preferiblemente acompañado de algún compañero y/o responsable/s de la Covid en la Escuela.
 • Una vez de que el/la afectado/a y el responsable se encuentren en la Zona de Aislamiento, abrirán las ventanas del habitáculo y se pondrán en contacto con el Centro de Salud que le corresponda (en el caso de ser un alumno/a el/la afectado/a).En el supuesto de que sea un/a trabajador/a , deberemos ponernos en contacto con nuestro médico de Vigilancia de la Salud asignado que es Julio Ayala (teléfono 944 252 525; email julio.ayala@imqprevencion.es)
 • La persona sintomática deberá llamar a algún familiar para explicarle su situación y solicitar que le vengan a buscar para proceder al traslado a su domicilio (en caso de haber utilizado el transporte público para venir al Centro)
 • Todas las acciones que se llevarán a cabo partir de ese momento, serán gestionadas por el Centro de Salud (en caso del alumnado) o por el SPA (personificado en Julio Ayala, en nuestro caso).
 • El responsable de la Covid-19 en la Escuela será el encargado de desinfectar la mesa y silla que estaba ocupando la persona sintomática en el aula así como de vaciar, desinfectar y ventilar la sala de Aislamiento, una vez se libere la misma.
 • Finalmente, en función de las pruebas a las que sea sometido y el resultado de las mismas se adoptarán las medidas necesarias.

2020/09/11.- COVID-19 Kontingentzia plana 2020-2021 // COVID-19 Plan de contingencia 2020-2021

Etxetik atera aurretik

 • Tenperatura neurtu. 37oC-tik gorakoa bada, Itxaron 10 minutu eta berriro neurtu. Ez badu behera egin, etxean gelditu. Gela batean isolatu eta osasun- zentrora deitu. Une horretatik aurrera, osasun-zerbitzuetatik jasotzen diren gomendioak jarraitu beharko dira. Horrez gain, Eskolari ere egoeraren berri eman beharko zaio.
 • Tenperatura ez bada 37oC-tik gorakoa, muturrekoa jantzita joan beharko da Eskolara. Etxetik kanpo egotea aurreikusten den denboraren arabera, eta erabilitako muturrekoaren arabera (kirurgikoa, higienikoa edota FPP2) muturreko gehiago edo gutxiago beharko dira. Behar baino bat gehiago izatea gomendatzen da, aurreikusi gabeko egoeretarako: galtzea, apurtzea, etab.
 • Muturrekoek indarrean den osasun-araudia bete beharko dute.

BAMera sartzeko unean

Zaindu beharreko hiru puntuak honakoak izango dira: muturrekoa une oro erabiltzea, eskuak aldiro garbitzea eta metro eta erdiko tartea mantentzea besteekiko. Saihestu beharreko hiru egoerak, berriz, honakoak: leku itxiak, jende-pilaketak eta besteekiko. Horretan oinarritua, honela jokatuko da Eskolan:

 • Eskolan egon bitartean, muturrekoa ezinbestean erabili behar da.
 • Eskolan sartzean, eskuak garbituko dira, gel hidroalkoholikoz hornitutakoedozein puntutan. Ekintza hau aldiro errepikatuko da.
 • Korridore, eskailera eta abarretan, beti joango gara gure eskuinetik, noranzkoaeta espazioen banaketak adierazten dituzten seinaleak errespetatuta.
 • Gure joan-etorrietan, eta ikasleak, irakasleak, etab. pilatzen diren guneetan (janari-/edari-banagailuak, fotokopiagailuak, idazkaritza, komunak, etab.),segurtasun-tartea zainduko da.
 • Joan-etorriak ahal bezainbeste mugatuko dira.
 • Pilaketak saihestu egingo dira, eta ezin izango dira elkartu 10 lagunetik gora, betiere segurtasun-tartea zainduta.

Ikasgelan

 • Egun osan zehar erabiliko da ikasgela bera, beste espazio batzuk behar dituzten ikasgaietan salbu (plastika-tailerra, laborategia, musika-gela, gimnasioak, etab.)
 • Ezin izango da lekuz aldatu egunean zehar, eta ikasleek kontuan hartuko dute nortzun egon diren haien inguruan.
 • Egokitutako guneak erabiliko dira soilik; ez dira erabiliko balizadun guneak.
 • Materiala partekatzea saihestu egingo da (boligrafoak, arkatz edo likido zuzentzaileak, etab.). Horrela egin behar izanez gero (ezinbesteko kasupuntualen batean) berehala desinfektatuko da partekatutako materiala.
 • Eraikinean jarduera akademikoa garatzeko ezinbestekoa den denboran egotea gomendatzen da. Eraikinaren barruan paseatzea saihestuko da eta orobat, ikastorduetatik kanpo egotea Eskolan.

Instalazio berezien erabilera (komuna, jantokia)

 • Ezin izango da instalazioen edukiera gainditu.
 • Beteta badago, tokia izan arte itxarongo da sartu aurretik.
 • Komunak aldiro higienizatuko dira. Hala ere, eskuak garbitzeko xaboiaz gain, produktu desinfektatzaile bat egongo da, komuna erabili aurretik eta osteanerabiltzeko.
 • Jantokian papera eta desinfektatzailea egongo da, baina ez da izango mostratxa edo zapirik. Harria soilik erabili ahal izango da tresnaren bat garbitzeko modu puntualean, baina ezin izango da harrikorik egin.
 • Mikrouhin-labea erabiliz gero, garbitu egingo dira botoiak.

IKASLEENTZAKO COVID-19 KONTINGENTZIA PLANA (Deskargatu PDFa)


 

Antes de salir del domicilio

 • Tomar la temperatura. En el caso de que ésta sea superior a 37oC, esperar 10 minutos y volver a tomársela. En el supuesto de que esa temperatura persista deberá permanecer en su casa. Procederá a aislarse en una habitación y llamará al teléfono del su Centro de Salud. A partir de ese momento deberá atender las recomendaciones que se le indiquen.
 • Asimismo, deberá notificar su situación a la Escuela.
 • En caso de que su temperatura no sea superior a la indicada, se acudirá a la Escuela con mascarilla. En función del tiempo que se prevé estar fuera del domicilio y del tipo de mascarillas que se utilicen (higiénicas, quirúrgicas y/o FPP2) se necesitarán más o menos unidades. Se recomienda llevar siempre una más ante posibles contingencias: rotura, pérdida, etc.
 • Las mascarillas deberán cumplir la normativa sanitaria en vigor.

En el momento de acceder a BAM:

Se regirá por la referencia de las 3 Ms (Mascarilla, higiene periódica de Manos y Metro y medio de distancia interpersonal) y las 3 Cs (evitar los espacios Cerrados no ventilados, los lugares Concurridos y los Contactos Cercanos). Teniendo esto en cuenta, la forma de proceder en la Escuela será la siguiente:

 • Uso obligatorio de la mascarilla durante el tiempo que permanezca en la Escuela
 • Lavado de manos en el momento de entrar en la Escuela, utilizando para ello cualquiera de los puntos dotados de gel hidroalcohólico. Se repetirá esta acción de forma periódica.
 • Siempre nos desplazaremos a lo largo de los pasillos, escaleras, etc. por nuestra derecha, respetando las señales que indican el sentido de la marcha y la división de espacios.
 • En esos desplazamientos y en los lugares donde confluyan alumnado, profesorado, etc. (máquinas expendedoras, fotocopiadoras, secretaría, baños, etc…) se respetará la distancia de seguridad.
 • Se reducirán los desplazamientos lo máximo posible.
 • Se evitarán las aglomeraciones, y las agrupaciones de personas nunca podrán ser superiores a 10, y se mantendrá siempre la distancia de seguridad.

En el Aula:

 • A lo largo de toda la jornada se utilizará preferentemente el mismo aula (salvo en el caso de las asignaturas que necesiten utilizar otros espacios, como por ejemplo, taller de plástica, laboratorio, aula de música, gimnasios, etc…).
 • Para cada jornada se utilizará siempre el mismo sitio de la clase, y el alumnado registrará quiénes son las/os compañeras/os de alrededor.
 • Utilizaremos solo los espacios hábiles; no se hará uso de las zonas balizadas.
 • Se evitará compartir material (bolígrafos, típex, etc.). En caso de tener que hacerlo (por una necesidad puntual e ineludible) se procederá a la inmediata desinfección del mismo.
 • Se recomienda estar en las instalaciones el tiempo estrictamente necesario para desarrollar la actividad académica. Se evitarán los paseos de ocio dentro del edificio y la permanencia en la Escuela más allá del horario lectivo.

Uso de instalaciones específicas (WC, Comedor)

 • Nunca se podrá exceder el aforo de las instalaciones.
 • En caso de que esté completo, se esperará a que se libere para poder acceder al WC.
 • El WC se higienizará de forma periódica. No obstante, además del jabón para la limpieza de manos, estará dotado de producto desinfectante para poder ser utilizado antes y después de cada uso del inodoro.
 • El comedor estará dotado de papel e higienizante, pero no de estropajo ni trapos; el fregadero solo podrá utilizarse para limpiar algún utensilio de forma puntual. No se podrá fregar el menaje.
 • En caso de haber sido utilizado, se procederá a desinfectar la botonería del microondas.

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALUMNADO ANTE EL COVID-19 (Descargar PDF)

2020/06/19.- BAM eta konfinamendua. Nolakoa izan da?

2020/04/07.- BAMeko Gorputz Hezkuntzako 4. mailako ikasleek #BetiAurreraMugituz proiektua sortu dute

BAMeko Gorputz Hezkuntzako laugarren mailako ikasleek “Salud Corporal” ikasgaian egin duten proiektu txiki bat ezagutarazi nahi dizuegu.

Proiektua #BetiAurreraMugituz izena dauka eta bere helburu nagusia BAM osatzen dugun pertsonak aktibatzea da. Bideo baten bitartez konfinamendu egun hauetan jarduera fisikoak izan dezakeen paper garrantzitsua transmititu nahi dute .

Hurrengo bideoan, alde batetik jarduera fisikoa modu egoki baten egiteko aholku batzuk aurkituko dituzu. Beste aldetik, lan errutina bat egiteko pausu erraz batzuk agertzen dira. Eta azkenik, errutina honetan txertatu ahal dituzun hainbat jarduera. Espero dugu zure gustukoa izatea.

Hemen dituzu indar-erresistentzia zirkuitua egiteko abestiak (25″ jarduera + 25″ atsedena):

2020/04/02.- COVID-19: BAMek hartutako erabakiak // COVID-19: decisiones adoptadas por BAM

Lehenik eta behin, egoera berezi honetan zuek eta etxekoak ondo egotea espero dut. Aste honetan 3 aste beteko dira konfinamendu egoeran eta irakaskuntza ez presentziala egiten, eta denon ahaleginarekin lortu dugu irakaskuntza moldatzea egoera berrira, jarduera akademikoaren haria galdu barik.

Egoera honetan, urrutiko prestakuntzako sisteman murgildu gara eta ikusi dugu baliabide teknologikoak erabiltzea baino askoz gehiago dela. Hau da, baliabideak eta tresnak ez ezik, irakaskuntza estrategia batzuk ere aldatu behar izan ditugu, eta horrek ahalegin handia eskatzen digun arren, esperientzia berri honetatik ikasten ari gara eta etorkizuneko irakaskuntzari buruzko hausnarketa egiteko balio izango digu.

Eskolako klaustroa batu ondoren, erabaki hauek hartu ditu eskolak erronka berri honi denok ahalik eta ondoen aurre egiteko:

 • Bigarren seihilekorako jarritako egutegiari eustea, bai ohiko ebaluaziorako, bai ezohikorako.
 • Baliteke aurrez aurreko irakaskuntza ezin egin izatea ikasturte honetan, eta egoera amaierara arte luzatzea; horregatik, prozedura bat ezarri da, beharrezkoa izanez gero, ebaluazio sistemak urrutiko irakaskuntzara egokitzeko.
 • Irakasleek jakinaraziko dizuete zer moldaketa egin duten, zerbait egokitu beharrik egon bada. Irakasleei eskatu zaie, beranduen, apirilaren 24rako egin ditzatela aldaketak eta horien berri 29rako helarazteko. Irakasle bakoitza jarriko da harremanean zuekin aldaketarik egongo den jakinarazteko.

Era berean, badakigu egoera honek ondorioak izan ditzakeela etxeko ekonomian. Kasu horretan, zuetako inork zailtasun ekonomikoak balitu eta ezin izango balio aurre egin ordaindu beharreko hilekoari, idatzi, mesedez, jsantamaria@bam.edu.es helbidera, egoera aurkeztuz. Banan banako arreta eskainiko diogu egoera bakoitzari.

Dokumentu honetan ikasle moduan egoera honetan kontuan izan behar dituzun gidalerroak bidaltzen dizkizugu.

2020/03/15.- BAM #BizkaiaGara boluntarioen laguntza-sarea - Red de apoyo voluntario #BizkaiaGara

Bizkaiko Foru Aldundiak boluntarioak lortzeko kanpaina aktibatu du, astelehenetik aurrera #BizkaiaGara boluntarioen laguntza-sarea osa dezaten. COVID-19 koronabirusak eragindako larrialdiak sortutako beharrizanen ondorioz, baliteke mendekotasun-egoeran dauden eta etxean zaintzaile batekin bizi diren 9.168 adinekok laguntza-behar handiagoa izatea oinarrizko jarduera horiek egiteko, ez baita gomendagarria etxetik irtetea.

#BizkaiaGara boluntarioen laguntza-sarearekin bat egin nahi duten pertsonek bolunta Bizkaiko boluntariotza-agentziaren bidez egin ahal izango dute, astelehenetik aurrera. Horretarako, 94 416 1511 telefono-zenbakira deitu behar dute, edo mezu bat bidali helbide honetara: bizkaiagara@bizkaia.eus


 

La Diputación Foral de Bizkaia activa la captación de personas voluntarias, para que a partir de este próximo lunes, puedan integrar la red de apoyo de voluntarios y voluntarias #BizkaiaGara. Las necesidades generadas por la emergencia del coronavirus (COVID-19) puede haber dejado a las 9.168 personas mayores en situación de dependencia que viven en casa con una persona cuidadora también mayor con necesidad de apoyo para estas actividades básicas, no siendo recomendable que abandonen su domicilio.

Las personas interesadas en sumarse a la red de apoyo de voluntarias y voluntarios #BizkaiaGara podrán hacerlo a través de la agencia de voluntariado de Bizkaia, bolunta, llamando, a partir del lunes, al teléfono 94 416 1511 o enviando un email a bizkaiagara@bizkaia.eus

2020/03/12.- Aurrez aurreko jarduera akademikoa etengo da BAMen // Se suspende la actividad académica presencial en BAM

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Osasun sailek erabakita, aurrez aurreko irakaskuntza etengo da BAMen, bihartik aurrera. Honez gain, etenda geratuko dira BAMen eta BAMek epe horretan antolatutako ikastaro, jardunaldi, mintegi eta ekitaldi guztiak.

Ikasketen jarduerari ekiteko jarraibideak jasoko dituzu zure irakaslearengandik, modu ez-presentzialean lan egiten jarraitu ahal izan dezazun.

Unibertsitatea zabalik egongo da irakasle eta administrazio eta zerbitzuetako langileentzat.

Horrez gain, Osasun Sailak gomendatzen du, nahiz eta ikasleok etxeko bizitza normala egin dezakezuen, ahal den neurrian saihestu dezazuela taldeko jarduerak egiten diren esparru itxietan egotea. Era berean, osasun-agintarien gomendioak betetzeko eskatzen dizuegu, hartutako neurriek birusa kontrolatzen lagunduko dutelakoan.

Kontuan izan eskolako web-orria eta korreo helbide hau direla BAMen komunikabide instituzional ofizial bakarrak eta ez zaiela jaramonik egin behar fake news bazter-nahasleei.